Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu opieki nad skazanymi i tymczasowo aresztowanymi - nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS z dnia 2009-11-04


RPO/631621/09/VII/7022.3 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu opieki nad skazanymi i tymczasowo aresztowanymi - nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.

Raport Euro HIV Indeks, o którym informacje zawarto w "Dzienniku" - "Gazecie Prawnej" oraz "Gazecie Wyborczej" z dnia 15 października 2009 r. wskazuje, że w dalszym ciągu poważnym problemem w Europie jest niski poziom profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS. Polska znalazła się na 20 miejscu w rankingu obejmującym 29 państw europejskich. Z powyższego raportu wynika, że w kraju zwiększa się narażenie na infekcje HIV, m.in. wskutek częstszego podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. Naturalną konsekwencją wskazanej w raporcie tendencji wzrostowej zachorowań będzie powiększająca się liczba nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS w jednostkach penitencjarnych. W pierwszej kolejności wymagać to będzie poprawy monitoringu i zbierania danych, w celu poprawy skuteczności wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia chorych. Zwiększenie liczby osób dotkniętych HIV/AIDS w zakładach karnych i aresztach śledczych skutkować będzie potrzebą zwiększenia budżetu Służby Więziennej na walkę z chorobą. Pojawia się wątpliwość, czy obecny brak dostatecznych środków finansowych oraz powszechne w jednostkach penitencjarnych problemy z pozyskaniem kadry lekarskiej nie będą rzutować na jakość świadczonej opieki medycznej. Podobne trudności mogą dotyczyć leczenia osób pozbawionych wolności dotkniętych innymi chorobami zakaźnymi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz udostępnienie danych statystycznych dotyczących osób przebywających w jednostkach penitencjarnych dotkniętych HIV/AIDS i chorych na inne choroby zakaźne, a także informacji o podejmowanych systemowych działaniach w zakresie realizacji profilaktyki i opieki nad tą grupą osadzonych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2009-12-04

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (17.11.2009 r.) poinformował, że w latach 2007 - 2009 liczba osób zakażonych HIV była stabilna a jej fluktuacja zamykała się na poziomie ok. 340 - 390 osób, bez wykazywania trendu wzrostowego. Na dzień 30 września 2009 r. liczba ta wynosiła 382. Stabilna również jest liczba osób, u których rozpoznano AIDS - oscyluje ona w granicach ok. 100 osób. Obecna praktyka polega na wykonywaniu badań krwi osobom przyjmowanym do jednostek penitencjarnych w oparciu o zasady: realizowania wskazań medycznych oraz zgody zainteresowanego na wykonanie takich badań. Praktycznie wystarczającą do wykonania badania jest wola osadzonego, bez konieczności uzasadniania tego jakimikolwiek wskazaniami medycznymi. Jednym z elementów profilaktyki jest obecność programów leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od narkotyków opioidowych (substytucja metadonowa). W programach metadonowych umiejscowionych w jednostkach penitencjarnych uczestniczyło w 2009 roku 137 osób. Przeprowadzone zostały również szkolenia personelu więziennej służby zdrowia z zakresu problematyki HIV/AIDS, oraz kształtujących właściwe nawyki w pracy z pacjentami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl