Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności, dotyczących zaginięcia ich rzeczy osobistych, oddanych do depozytu więziennego z dnia 2009-05-06


RPO/532980/06/VII/7006 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności, dotyczących zaginięcia ich rzeczy osobistych, oddanych do depozytu więziennego.

Wpływające do Rzecznika skargi osób pozbawionych wolności wskazują na nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej depozytu odzieżowego osadzonych. Przyjęcie jednolitych zasad wypełniania kart depozytowych zapobiegłoby sytuacjom, w których nie jest możliwe ustalenie składu depozytu odzieżowego. Obecnie w niektórych jednostkach penitencjarnych wskazuje się ogólnie rodzaj ubrania, w niektórych z kolei wskazuje się szczegóły identyfikujące odzież. W rezultacie nie jest możliwe dokładne ustalenie przepływu depozytu odzieżowego pomiędzy jednostkami penitencjarnymi. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2009-06-05

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (21.05.2009 r.) dostrzegając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zasad wypełniania kart depozytowych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, poinformował, że Centralny Zarząd Służby Więziennej podjął prace mające na celu wprowadzenie instrukcji w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Uregulowania zawarte w przedmiotowej instrukcji pozwolą w przyszłości uniknąć zróżnicowania opisów rzeczy własnych osadzonych oraz wyeliminują brak możliwości ustalenia przepływu depozytu odzieżowego pomiędzy jednostkami penitencjarnymi.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl