Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby otrzymywania przez Rzecznika informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w izbach wytrzeźwień z dnia 2009-02-26


RPO/607863/09/VII/7016 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby otrzymywania przez Rzecznika informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w izbach wytrzeźwień.

Począwszy od 18 stycznia 2008 r. Rzecznik pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji. Polska ratyfikując Protokół fakultatywny do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zobowiązała się do podejmowania takich działań, które zapewniać będą we wszystkich miejscach zatrzymań zapobieganie torturom oraz okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Przez miejsca zatrzymań Protokół rozumie przy tym m.in. izby wytrzeźwień. W związku z powyższym, otrzymywanie przez Rzecznika systematycznych informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie mają miejsce w izbach wytrzeźwień, jest niezwykle istotne z punktu widzenia realizacji zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji. Rzecznik zwrócił się z prośbą o przekazywanie takich informacji w trybie comiesięcznym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl