Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka z dnia 2009-02-13


RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka.

Pracownicy Biura Rzecznika przeprowadzając wizytacje policyjnych izb dziecka, w związku z wykonywaniem przez Rzecznika zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, zauważyli znaczne różnice w warunkach bytowych w poszczególnych placówkach. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do rozszerzenia delegacji ustawowej zawartej w art. 83 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a następne wydania rozporządzenia szczegółowo regulującego warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl