Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działalności Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających z dnia 2009-01-29


RPO/599475/08/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działalności Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających.

Do Biura Rzecznika wpływa coraz więcej skarg dotyczących wielomiesięcznego (dochodzącego nawet do roku czasu) pobytu w jednostkach penitencjarnych - jako tymczasowo aresztowanych - osób, wobec których orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Z drugiej strony, problemem jest długotrwałe pozostawanie takich osób na wolności, mimo orzeczonego środka zabezpieczającego i stwierdzenia przez sąd znacznego prawdopodobieństwa popełnienia powtórnie czynu zabronionego. W badanych w Biurze Rzecznika sprawach wyraźnie dostrzega się przewlekłość postępowania wykonawczego w przypadku zastosowania środka zabezpieczającego. Sądy oczekują przez długi czas na wydanie opinii o miejscu realizacji środka zabezpieczającego. Ponadto Komisja Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających niejednokrotnie wskazuje szpitale, w których nie ma możliwości natychmiastowego umieszczenia sprawcy. W rezultacie osoby, wobec których orzeczono stosowanie środka zabezpieczającego, przez długi czas przebywają w jednostkach penitencjarnych albo pozostają na wolności, zagrażając sobie i otoczeniu, co prowadzi niejednokrotnie do tragedii. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie działalności podległej Ministrowi Zdrowia Komisji Psychiatrycznej do spraw Środków Zabezpieczających oraz problemu kierowania sprawców czynów zabronionych do zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl