Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad poprawą skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczaniu nieletnich i małoletnich w placówkach, a w szczególności postanowień tymczasowych w sprawach nieletnich z dnia 2008-12-03


RPO/507916/05/VII/1106 RZ

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad poprawą skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczaniu nieletnich i małoletnich w placówkach, a w szczególności postanowień tymczasowych w sprawach nieletnich.

Rzecznik po raz kolejny zasygnalizował problemy związane z realizacją postanowień o tymczasowym umieszczeniu w placówkach oświatowych nieletnich, którzy w myśl obowiązujących przepisów nie kwalifikują się do schronisk dla nieletnich i policyjnych izb dziecka, a nie powinni być kierowani do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydawało się, że przedstawione argumenty, wskazujące na niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, przesądzą o szybkiej zmianie jego przepisów, a także o wyodrębnieniu nowego rodzaju młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zlokalizowanych w dużych ośrodkach i przeznaczonych dla danego okręgu oraz spełniających właściwe wymogi co do prowadzonej w nich diagnozy, nauczania oraz stosowanego nadzoru. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o zakresie prac legislacyjnych nad zmianą wspomnianego rozporządzenia i obecnym ich etapie, a także o stanie prac nad wyodrębnieniem i przygotowaniem funkcjonowania placówek, do których będzie mogła być kierowana grupa nieletnich, których prawa są obecnie drastycznie naruszane.

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie prac nad poprawą skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczaniu nieletnich i małoletnich w placówkach, a w szczególności postanowień tymczasowych w sprawach nieletnich.

Rzecznik wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który kieruje pracami Międzyresortowego Zespołu do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonywania Orzeczeń Sądowych z prośbą o informację o wynikach analizy postępowań związanych z umieszczeniem nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl