Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z konwojowaniem przez Policję osób na polecenie sądów i prokuratury z dnia 2008-10-16


RPO/545710/06/VII/702.4 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z konwojowaniem przez Policję osób na polecenie sądów i prokuratury.

Od dłuższego czasu wpływają do Rzecznika niepokojące sygnały o problemach związanych z konwojowaniem przez Policję osób na polecenie sądów i prokuratury. Rzecznik sygnalizował je we wcześniejszych wystąpieniach. Z uzyskiwanych odpowiedzi wynikało, że nie ma sporu co do tego, iż obowiązujące w tym zakresie przepisy art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o Policji oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej są nader ogólne i istnieje potrzeba ich doprecyzowania. Wyjaśniano także, że prowadzi się prace nad odpowiednimi zmianami przepisów i prace te są na ukończeniu. Różnice dotyczyły jedynie rangi aktu prawnego, który zastąpi Załącznik do Rozkazu Nr 2/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 1995 r. - Instrukcję w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej. Z uwagi na zakres przedmiotowy przygotowywanego aktu prawnego oraz treść art. 87 i art. 93 ust. 2 Konstytucji RP bezsporne musi być jednak, że nie może to być zarządzenie Komendanta Głównego Policji, lecz rozporządzenie, znajdujące umocowanie w ustawie o Policji. Konieczne jest także przyspieszenie prac nad nową regulacją, która określi warunki przewożenia przez Policję osób konwojowanych na zlecenie sądów i prokuratury oraz uniemożliwi utrwalanie niewłaściwych praktyk. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o stopniu zaawansowania prac nad aktem prawnym regulującym wyżej wskazaną problematykę.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl