Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydania przez rozporządzenia regulującego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej z dnia 2008-10-07


RPO/586245/08/VII/702 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydania przez rozporządzenia regulującego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.

Do Rzecznika zwrócił się obywatel wskazujący, iż jego prawa są naruszane w związku z transportowaniem przez pojazdy specjalne Służby Więziennej. Badając wskazany zarzut Rzecznik stwierdził, że w chwili obecnej brak jest szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej używania tych pojazdów. Delegację ustawową do wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych ministrów rozporządzenia regulującego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej stanowi art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na tej podstawie oparte było nieobowiązujące już rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. Z dniem 1 października 2006 r. delegacja do wydania przedmiotowego rozporządzenia została zmieniona, jednakże na mocy odpowiedniego przepisu ustawy zmieniającej wspomniane rozporządzenie obowiązywało jeszcze przez rok od wejścia w życie ustawy. Z dniem 2 października 2007 r. ex lege nastąpiła utrata mocy obowiązującej powyższego rozporządzenia. W chwili obecnej niemożliwa staje się ocena, warunków technicznych (a co się z tym wiąże bezpieczeństwa osób nimi podróżujących), jakie musi spełniać pojazd specjalny i używany do celów specjalnych. Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się o wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem delegacji ustawowej z art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl