Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2008-07-30


RPO/566351/07/VII/708.2 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W ostatnim czasie do Rzecznika coraz liczniej wpływają skargi od osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, dotyczące stosowania kamer telewizji przemysłowej w tych jednostkach. Osadzeni skarżą się na stosowanie kamer w pomieszczeniach, w których dokonuje się kontroli osobistej osadzonych, w łaźniach i celach mieszkalnych, innych niż przeznaczone dla skazanych zakwalifikowanych do kategorii więźniów tzw. niebezpiecznych.

Ze skarg wynika, że stosowanie monitoringu w jednostkach penitencjarnych jest znacznie rozszerzane, poza zakres wyznaczony obowiązującymi przepisami. W sprawie dopuszczalności stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych Rzecznik zwracał się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej już wcześniej (wystąpienie z dnia 29.01.2008 r. RPO-572925/07). Rzecznik postulował wówczas doprecyzowanie w przepisach zasad stosowania monitoringu w jednostkach penitencjarnych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapewnił, że wszelkie nieprawidłowości w zakresie praktyki stosowania monitoringu mają charakter incydentalny, a przedmiotowe kwestie zostaną uwzględnione w pracach nowelizacyjnych nad Kodeksem karnym wykonawczym. Do czasu ich uregulowania Centralny Zarząd Służby Więziennej będzie podejmował czynności mające na celu zapobieganie uchybieniom w tym zakresie. Niestety, skargi wpływające do Rzecznika w tej sprawie wskazują, że problem zamiast zmniejszać się, wciąż rośnie. Rzecznik zwrócił się o podjęcie stosownych czynności w celu zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl