Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych z dnia 2008-07-30


RPO/572925/07/VII/713 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.

Do Biura Rzecznika wpłynęło w ostatnim czasie wiele skarg na stosowanie kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych. Skargi osób pozbawionych wolności wskazują, że dyrektorzy poszczególnych jednostek penitencjarnych interpretują obowiązujące przepisy według własnych potrzeb, opierając się również na wewnętrznych wytycznych, które nie należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Kwestie stosowania w jednostkach penitencjarnych kamer telewizji przemysłowej uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Z ustaleń dokonanych w Biurze Rzecznika wynika, że są zakłady karne i areszty śledcze, w których kamery telewizji przemysłowej instalowane są w łaźni, czy też w pomieszczeniu przeznaczonym do przeprowadzania czynności procesowych. Ponadto, stosując wykładnię rozszerzającą obowiązujących przepisów, kamery instaluje się w zwykłych celach mieszkalnych. Przykładem nieuprawnionego stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych jest przeprowadzanie kontroli osobistych więźniów w pomieszczeniach monitorowanych. Są to przede wszystkim świetlice oraz pokoje przeznaczone do czynności procesowych.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących zasad stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz spowodowanie przestrzegania przez Służbę Więzienną przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl