Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeludnienia w zakładach karnych wizytowanych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2008-05-06


RPO/583270/08/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeludnienia w zakładach karnych wizytowanych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W dniach od 31 marca do 04 kwietnia 2008 r. pracownicy Biura Rzecznika dokonali sprawdzenia poszanowania praw osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych usytuowanych: w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz w Zamościu. Podczas przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika wizytacji w dniach 31 marca i 01 kwietnia 2008 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej stwierdzono, że przebywało w nim 406 (ewidencyjnie 409) osadzonych; zgodnie z ustaloną pojemnością powinno przebywać 278. Oznacza to, że zaludnienie w tych dniach wynosiło 146 % pojemności tej jednostki penitencjarnej i jest to, według statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, najbardziej zaludniona jednostka penitencjarna w kraju. W dniu 31 marca 2008 r. w Zakładzie Karnym w Chełmie przebywało 889 osób. Pojemność tego Zakładu wynosi 708 miejsc. Przeludnienie kształtowało się więc na poziomie 125, 6 %. W Zakładzie Karnym w Zamościu w dniu 03 kwietnia 2008 r. przebywało 366 osadzonych. Pojemność Zakładu wynosi zaś 284 miejsca. Przeludnienie w tym dniu wynosiło 128 % pojemności tego zakładu karnego.

Przeludnienie zarówno w Zakładzie Karnym w Chełmie jak i w Zakładzie Karnym w Zamościu jest duże, jednak w ostatnim czasie utrzymuje na zbliżonym poziomie. Natomiast, stan osadzonych znacznie wzrósł w bardzo już przeludnionym Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Zakład bez uzyskania pomocy ze strony jednostki nadrzędnej nie rozwiąże samodzielnie tego problemu. Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia przeludnienia w tych zakładach karnych, zwłaszcza w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl