Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z dnia 2008-04-23


RPO/571581/07/VII/705 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji Rzecznik zwrócił się o informację, czy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.03.2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, zostało już znowelizowane i usunięto niezgodności w zakresie poddawania badaniom lekarskim osób doprowadzonych do jednostek Policji w celu wytrzeźwienia. Ponadto Rzecznik zwrócił się o ponowne rozważenie zasadności wprowadzenia jednolitej opłaty za pobyt osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do jednostki organizacyjnej Policji i ewentualne podjęcie inicjatywy legislacyjnej dającej podstawę do jej ustalenia przez Komendanta Głównego Policji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl