Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków zatrzymanym z dnia 2008-04-24


RPO/586623/08/VII/715 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia posiłków zatrzymanym.

W oparciu o przepisy Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.03.2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, funkcjonariusze Policji zapewnili pierwszy posiłek zatrzymanemu dopiero po około 10 godzinach od momentu zatrzymania. Ponadto, jego umieszczenie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych poprzedzone zostało trwającą blisko 2 godziny czynnością dowodową.

Wątpliwości Rzecznika budzi również rozwiązanie w myśl którego "nie otrzymuje posiłku osoba zatrzymana w stanie nietrzeźwości, której pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 12 godzin". Wobec zatrzymanego o godz. 23.45 do kontroli drogowej kierowcy z zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu 0,29 mg/l został zastosowany przedmiotowy środek przymusu. Nie zapewniono mu posiłku, pomimo że następnego dnia, po południu, odbyła się rozprawa, w której występował on w charakterze oskarżonego i musiał być na nią przetransportowany do sądu, zgodnie z przepisami stosowanymi w sprawach rozpoznawanych w trybie przyspieszonym. Zdaniem Rzecznika wskazane wyżej przepisy prowadzą w praktyce do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanego każdej osobie pozbawionej wolności prawa do bycia traktowanym w sposób humanitarny i jako takie wymagają modyfikacji.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl