Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania dozoru kuratora sądowego wobec skazanych, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie z dnia 2008-04-07


RPO/578855/08/VII/704 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania dozoru kuratora sądowego wobec skazanych, którzy uzyskali warunkowe przedterminowe zwolnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie.

Do Rzecznika kierowali wnioski skazani, kwestionując wykonywanie wobec nich dozoru kuratora sądowego w związku z uzyskaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia podczas odbywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie.

W opinii Rzecznika dozór kuratora sądowego wobec skazanych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz warunkowo przedterminowo zwolnionych nie powinien być realizowany w warunkach izolacji penitencjarnej, to znaczy podczas wykonywania kary pozbawienia wolności w innej sprawie lub tymczasowego aresztowania, ponieważ stanowi zaprzeczenie istoty środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. Skazani, wobec których jest wykonywana kara pozbawienia wolności lub tymczasowe aresztowanie, podlegają oddziaływaniom penitencjarnym i daleko posuniętej kontroli funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie odpowiednich działań mających na celu rezygnację z ustalonego w praktyce wykonywania dozoru wobec skazanych na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz warunkowo przedterminowo zwolnionych, w czasie odbywania przez nich kary pozbawienia wolności w innej sprawie lub tymczasowego aresztowania. W celu jednolitego stosowania w tym przedmiocie art. 15 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, Rzecznik zaproponował rozważenie potrzeby nowelizacji tego przepisu.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl