Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym z dnia 2008-02-12


RPO/230517/96/VII/701 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i terapii sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

Ustawą z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, weszły w życie z dniem 26.09.2005 r. przepisy, które znacznie rozszerzają zakres postępowania z różnymi kategoriami sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. W znowelizowanym art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego zobowiązują one organy wymiaru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania wobec sprawców przestępstw o charakterze seksualnym odpowiednich przedsięwzięć prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych. W sprawie tworzenia warunków do realizacji wskazanych wyżej przepisów Rzecznik zwracał się dwukrotnie do Ministra Zdrowia - w 2006 i 2007 r.

Obowiązujące od ponad dwóch lata rozwiązania ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nadal nie znajdują zastosowania w praktyce. Nie powstały bowiem placówki zamknięte i leczenia ambulatoryjnego przeznaczone dla tej kategorii sprawców. Dlatego Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz określenie, jakie zostały podjęte i kiedy zostaną zakończone działania w resorcie zdrowia zmierzające do wdrożenia przepisów wymienionej ustawy w zakresie dotyczącym sposobów postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl