Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie postępowania z paczkami i korespondencją osadzonych z dnia 2008-01-11


RPO/426171/02/VII/704.1 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie postępowania z paczkami i korespondencją osadzonych.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy dotyczącej zmiany norm prawnych i praktyki w zakresie postępowania z przesyłkami wpływającymi do osób pozbawionych wolności.

Zarządzenia wewnętrzne dyrektorów jednostek penitencjarnych nie mogą stanowić samoistnej podstawy dla decyzji wydawanych w sprawach postępowania z przesyłkami adresowanymi do osadzonych. Muszą bowiem wynikać ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego i być z nimi w zgodzie. Tak np. przepisy nie przewidują takiej formy sprawdzania paczek i korespondencji, jak "analiza dotykowa", a tym bardziej odsyłania ich do nadawcy na tej podstawie.

Niedopuszczalna jest też niezgodność uregulowań zawartych w rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości (rozporządzeniu z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz rozporządzeniu z dnia 25.08.2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania) w zakresie odnoszącym się do sprawowania kontroli paczek z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego. Na podstawie przepisów rozporządzenia przyjmuje się bowiem wbrew normie kodeksowej, ze możliwa jest kontrola każdej paczki przed przekazaniem adresatowi i bez jego obecności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl