Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 2007-12-20


RPO/551681/07/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

W lutym 2007 r. opracowano w Biurze Rzecznika analizę pt. "Instytucja tymczasowego aresztowania - stosowanie i wykonywanie w ocenie RPO", którą skierowano do właściwych organów państwowych. W piśmie z dnia 13.04.2007 r. Rzecznik otrzymał stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego stwierdzające, że - co do zasady - instytucja tymczasowego aresztu jest stosowana w Polsce prawidłowo. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odniosło się wówczas do przedstawionej przez Rzecznika oceny sposobu wykonywania tymczasowych aresztowań.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie - w kontekście wniosków i uwag sformułowanych w analizie Rzecznika - własnej oceny sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowych aresztowań.

Rzecznik zwrócił się także o informacje dotyczące działań resortu w związku z zaleceniami zawartymi w przyjętej w dniu 6.06.2007 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy - tymczasowej Rezolucji KM/ResDH(2007)75 w sprawie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 44 sprawach przeciwko Polsce dotyczących nadmiernej długości aresztów tymczasowych, oraz działań resortu w związku z sygnalizacją Trybunału Praw Człowieka w sprawie "strukturalnego" problemu ze stosowaniem tymczasowych aresztowań w Polsce.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl