Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych z dnia 2007-11-29


RPO/515967/05/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 248 Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten zezwala organom władzy publicznej na umieszczanie osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż przewiduje to kodeksowe minimum z art. 110, czyli 3 m2. Przepis art. 248 Kodeksu karnego wykonawczego powinien stanowić rzeczywisty wyjątek od zasady określonej w art. 110, w szczególności powinien określać maksymalny czas umieszczania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3m2.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl