Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych z dnia 2007-09-05


RPO/515967/05/VII/702.2 RZ

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.

W związku z wszczętym przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem w sprawie skargi konstytucyjnej p. Jacka G. (sygn. akt SK 25/07), Rzecznik zwrócił się o rozważenie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.04.2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, wydanego na podstawie art. 248 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. Zmiana powinna uwzględniać potrzebę zakreślenia okresu umieszczenia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m2. Wątpliwości Rzecznika budzi, czy spełnione zostaną założenia przyjęte w rządowym "Programie pozyskania 17.000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009". Jak bowiem wynika ze statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w latach 2006-2007 rozmiary przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych nie uległy zmniejszeniu, zaś liczba miejsc zakwaterowania więźniów nie wzrasta znacząco. Dotyczy to zwłaszcza roku bieżącego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl