Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia z dnia 2007-07-02


RPO/561484/07/VII/708 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia.

W związku z artykułem, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" z dnia 16.06.2007 r. Rzecznik zwrócił się o powiadomienie na temat stanowiska Centralnego Zarządu Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia i możliwości wypełniania nałożonych na nią zadań, również w aspekcie przeludnienia jednostek penitencjarnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2007-08-03

Opis odpowiedzi:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej (19.07.2007 r.) przekazał Rzecznikowi sprawozdanie z prac zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.02.2007 r. Przedmiotowy raport zawiera opis warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia. Wskazane w opracowaniu problemy dotyczące trudnej sytuacji więziennictwa w zakresie pozyskiwania kadry medycznej stały się podstawą wystąpienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniu 15.06.2007 r. o dodatkowe środki finansowe niezbędne do wprowadzenia alternatywnych form zatrudnienia personelu medycznego w jednostkach penitencjarnych.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl