Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora z dnia 2006-08-23


RPO/517732/05/VII/714 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora.

Zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia

o warunkowym zawieszeniu wykonania kary - bez ustanowionego dozoru nad skazanym - właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. Zasada ta dotyczy także właściwości kuratora sądowego, chociażby skazany mieszkał w miejscowości położonej w innym okręgu sądowym. W praktyce kurator zatrudniony w określonym sądzie rejonowym sprawuje kontrolę nad skazanymi, którzy zamieszkują na terenie całej Polski.

Taki sposób wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o kuratorach sądowych, które wprowadziły zasadę środowiskowego (terytorialnego) działania kuratora sądowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany odpowiednich przepisów K.k.w., która wprowadzi do praktyki zasadę wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez ustanowionego dozoru nad nimi, przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) tych osób. Nowelizacja będzie wiązała się z odpowiednią zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl