Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym z dnia 2007-04-19


RPO/495652/05/VII/704.1 RZ

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.

Rzecznik ponownie sygnalizuje, że przepis art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. w sposób nieuzasadniony niekorzystnie różnicuje sytuację osób tymczasowo aresztowanych w stosunku do skazanych. Mimo zapewnień ze strony Ministra Sprawiedliwości, do chwili obecnej przepis ten nie został znowelizowany. Do Rzecznika nadal wpływają skargi osób tymczasowo aresztowanych, które żalą się, że wymierzenie im kary dyscyplinarnej określonej w art. 222 § 2 pkt 7 k.k.w. skutkuje ograniczeniem ich prawa do prowadzenia korespondencji.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie wprowadzenia, do czasu zmiany przepisu, rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie naruszeń praw osób tymczasowo aresztowanych. Rzecznik proponuje, aby wobec tymczasowo aresztowanych stosować wskazaną karę dyscyplinarną w kształcie, jaki ustawodawca określił dla skazanych w art. 143 § 1 pkt 5 k.k.w. Oznaczałoby to zawężenie zakazu dokonywania zakupów w kantynie do artykułów spożywczych i tytoniowych lub udostępnianie tymczasowo aresztowanemu w czasie wykonywania kary dyscyplinarnej papieru, kopert i znaczków pocztowych w trybie § 18 i § 22 regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl