Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym z dnia 2007-04-17


RPO/230517/96/VII/701 RZ

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.

Z dniem 26.09.2005 r. zaczęły obowiązywać przepisy, które znacznie rozszerzają zakres postępowania z różnymi kategoriami sprawców przestępstw o charakterze seksualnym. Znowelizowane art. 72 § 1 i art. 95a § 1 Kodeksu karnego zobowiązują organy wymiaru sprawiedliwości oraz placówki opieki zdrowotnej do podejmowania wobec tej grupy sprawców odpowiednich przedsięwzięć prawno-karnych, organizacyjnych i leczniczo-terapeutycznych. Te obowiązujące od ponad półtora roku rozwiązania ustawowe, tak istotne z punktu widzenia interesu społecznego, nie znalazły dotychczas zastosowania w praktyce. Z informacji medialnych wynika, że resorty zdrowia i sprawiedliwości przygotowały projekt zmian w Kodeksie karnym umożliwiający przymusowe leczenie pedofilów. Z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia udzielonej w dniu 12.12.2006 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w przedmiotowej sprawie wynikało, że w Ministerstwie pracuje międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest przygotowanie nowej strategii leczenia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, a nie projektowanie nowych rozwiązań prawnych. Ma temu służyć opracowanie i wdrożenie programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych.

W związku z powyższym Rzecznik poprosił o wyjaśnienie sprawy, oraz określenie, jakie podjęto działania zmierzające do wdrożenia w życie przepisów ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl