Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konwojowania osób przez Policję z dnia 2007-02-21


RPO/548579/07/VII/708 RZ

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konwojowania osób przez Policję.

Badana przez Rzecznika sprawa tymczasowo aresztowanej kobiety w zaawansowanej ciąży wskazuje, że brak jest przepisów regulujących zasady konwojowania przez Policję. Konwojowanie osób przez Policję jest zwykle konsekwencją wydania Policji polecenia przez uprawniony organ do dyspozycji którego osoba taka pozostaje. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne zostały sformułowane bardzo ogólnie. Zgodnie art. 14 ust. 2 ustawy o Policji, Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Z kolei § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.02.1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej wskazuje tylko, że jednym z zadań tej policji jest konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądów, prokuratorów i właściwych komendantów Policji. W praktyce stosowany jest także załącznik do rozkazu Nr 2/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 3.04.1995 r. w sprawie wykonywania przez policjantów służby konwojowej, który jednak w świetle Konstytucji nie jest już źródłem prawa.

Rzecznik zwrócił się o spowodowanie uregulowania w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw sprawiedliwości oraz zdrowia sytuacji związanej z konwojowaniem osób przez Policję, z uwzględnieniem kobiet w ciąży i innych osób, których przewożenie z uwagi na stan zdrowia lub wiek obarczone jest ryzykiem.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl