Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w Zakładzie Karnym w Zabrzu oraz w Areszcie Śledczym w Sosnowcu z dnia 2006-06-06


RPO/432948/03/VII/706.6 RZ

1. w sprawie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w Zakładzie Karnym w Zabrzu oraz w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.

W maju 2006 r. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili w Areszcie Śledczym w Sosnowcu oraz w Zakładzie Karnym w Zabrzu czynności mające na celu sprawdzenie, czy od poprzednich wizytacji Biura RPO w każdym z tych zakładów nastąpiła poprawa warunków wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. W obu jednostkach penitencjarnych od 2000 r. występuje stałe przeludnienie. Wnioski pracowników Biura RPO dotyczące poprawy warunków bytowych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, sformułowane w Informacji Biura RPO z dnia 9.02.2005 r. do tej pory nie zostały wykonane. Brak inwestycji i remontów kapitalnych w tej jednostce doprowadził do degradacji technicznej budynków penitencjarnych. W tej sytuacji najbardziej celowe wydaje się podjęcie budowy nowych pawilonów mieszkalnych. Od czasu poprzedniej wizytacji w 2003 r. poprawiły się warunki bytowe osadzenia skazanych w Zakładzie Karnym w Zabrzu. Wyremontowano cztery pawilony mieszkalne. Bez remontu pozostaje pawilon nr 4. W ocenie wizytujących dalsze zasiedlanie tego pawilonu, ze względu na jego zły stan techniczny nie jest możliwe do zaakceptowania. Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości poprawy warunków odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w obu jednostkach penitencjarnych.

Inf.4-6/2006, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl