Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie leczenia i terapii zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym z dnia 2005-11-29


RPO/230517/96/VII/701 RZ

1. W sprawie leczenia i terapii zaburzeń u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązując do wcześniejszego wystąpienia w tej sprawie z dnia 11.10.2005 r. i odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.10.2005 r. stwierdził, że problemy wymiaru sprawiedliwości oraz publicznej służby zdrowia mogą rodzić obawę, czy w oparciu o dyspozycje ustawowe powstanie i będzie realizowany w Polsce program kompleksowego postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym, który obejmie nie tylko przedsięwzięcia prawnokarne, ale także terapeutyczne i leczniczo-rehabilitacyjne. W celu wykonania tego ważnego zadania społecznego należy w opinii Rzecznika skorzystać z doświadczeń innych państw, które od kilkudziesięciu lat stosują z powodzeniem, także w warunkach izolacji więziennej, różne metody postępowania z osobami wykazującymi zaburzenia w sferze seksualnej. Rzecznik zwraca się spowodowanie podjęcia międzyresortowych działań zmierzających do wdrożenia w życie przepisów ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy, w zakresie dotyczącym sposobów postępowania ze sprawcami przestępstw o charakterze seksualnym.

Inf. 10-12/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl