Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. w sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności z dnia 2005-09-23


RPO/486104/04/VII/701.1 RZ

1. w sprawie ograniczeń w dostępie pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności.

Każdego roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa 1000-1400 wniosków od osób pozbawionych wolności, które skarżą się na niewłaściwe leczenie lub traktowanie przez więzienną służbę zdrowia. Podstawą dla podejmowania przez Rzecznika spraw w tym zakresie jest art. 12 ust. 2 oraz art. 17 w związku z art. 13 ustawy z dnia 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zdaniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Biuro Rzecznika jako podmiot publiczny nie wypełnia przesłanek koniecznych do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych określonych w art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym Biuro Rzecznika rozpatrując wnioski osób pozbawionych wolności, w przypadku gdy niezbędny jest wgląd w dokumentację lekarską, powinno każdorazowo uzyskać pisemną zgodę pacjenta. Dopiero wówczas więzienna służba zdrowia udzielałaby Biuru Rzecznika wszelkich wymaganych informacji. W ocenie Rzecznika przedstawiona interpretacja przepisów niesłusznie ogranicza możliwość zbadania w sposób rzetelny i bez zbędnej zwłoki wniosków osób pozbawionych wolności, które dotyczą naruszenia ich prawa do świadczeń zdrowotnych. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska przez Generalnego Inspektora w przedmiocie dostępu Rzecznika i podległych mu pracowników do informacji o stanie zdrowia i realizacji świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności.

Inf. 7-9/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2006-01-13

Opis odpowiedzi:

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (24.11.2005 r.) poinformowała, że w obecnym stanie prawnym udostępnienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich dokumentacji medycznej osoby pozbawionej wolności, która złożyła do niego skargę na niewłaściwe leczenie lub traktowanie przez więzienną służbę zdrowia, powinno następować na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby, zawierającego zgodę na przetworzenie danych dotyczących stanu jej zdrowia. Istnienia takiej zgody nie można wywodzić z samego faktu złożenia przez osadzonego do Rzecznika skargi na więzienną służbę zdrowia. Natomiast w ocenie Generalnego Inspektora bezspornym jest, że istniejąca w tym zakresie regulacja prawna jest niewystarczająca. Uzyskiwanie od każdej z tych osób pisemnej zgody na udostępnienie Rzecznikowi jej dokumentacji medycznej może spowodować znaczne opóźnienie merytorycznego rozpatrzenia skargi, a niekiedy wręcz utrudniać niezwłoczne podjęcie koniecznej interwencji. Generalny Inspektor Danych Osobowych widzi potrzebę nowelizacji art. 18 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej poprzez uznanie Rzecznika za jeden z podmiotów, którym zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany udostępnić prowadzoną dokumentację medyczną osób korzystających z jego świadczeń zdrowotnych.

Inf. 10-12/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl