Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie transportowania kobiet karmiących do innych zakładów lub aresztów śledczych w celu wzięcia udziału w czynnościach procesowych z dnia 2005-09-08


RPO/510610/05/VII/711 RZ

1. W sprawie transportowania kobiet karmiących do innych zakładów lub aresztów śledczych w celu wzięcia udziału w czynnościach procesowych.

Zdarzają się sytuacje, w których w związku z toczącym się postępowaniem karnym, kobiety karmiące dzieci są na polecenie sądów transportowane do innych zakładów karnych. Następuje wówczas oddzielenie matki od dziecka i przerwa w jego karmieniu.

Względy humanitarne i społeczne przemawiają za nieoddzielaniem matek od dzieci w okresie karmienia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu kobiet karmiących i potraktowania okresu karmienia jako okresu ochronnego dla matki i dziecka.

Inf. 7-9/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-12-09

Opis odpowiedzi:

1. Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń w Ministerstwie Sprawiedliwości (10.11.2005 r.) poinformowała, że w 2005 r. odnotowano jeden przypadek transportu skazanej w okresie laktacji, na polecenie sądu. W sytuacji, gdy organ dysponujący zwraca się o wydanie do czynności procesowej poza teren jednostki penitencjarnej osadzonej w okresie karmienia dziecka, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej udział osadzonego w czynności procesowej poza terenem jednostki penitencjarnej powiadamia się o tym organ wzywający i na jego żądanie przesyła stosowny dokument. Decyzja o przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej podlega kontroli sądu penitencjarnego. Kwestie dotyczące przedmiotowego problemu nie wymagają zatem dodatkowych regulacji prawnych, lecz respektowania obowiązujących przepisów.

Inf. 10-12/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl