Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie naruszeń praw osób konwojowanych etapowo z dnia 2005-08-09


RPO/505979/05/VII/711 RZ

1. W sprawie naruszeń praw osób konwojowanych etapowo.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi czynności mające na celu sprawdzenie stopnia przestrzegania praw osób zatrzymanych w pomieszczeniach centralnego punktu wymiany osób konwojowanych etapowo. Nadal w sposób rażący, mimo interwencji podejmowanych w 2003 r., naruszane są prawa osób pozbawionych wolności, które zostały umieszczone w pomieszczeniach policyjnych na czas przerwy w transportach. Podstawowe problemy dotyczą między innymi braku stosownych regulacji prawnych, w tym określających katalog praw i obowiązków osób czasowo zatrzymanych, także w związku z potrzebą ustalenia maksymalnego czasu pobytu w pomieszczeniach punktu wymiany; warunków socjalno-bytowych i sanitarnych oraz przekroczenia norm zaludnienia w pomieszczeniach dla zatrzymanych. Krótkotrwały (najczęściej kilka godzin) czas pobytu osób zatrzymanych w pomieszczeniach centralnego punktu wymiany nie może stanowić uzasadnienia dla odstępowania przez organy Policji od sprawowania nadzoru nad działalnością tej placówki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o spowodowanie podjęcia działań, które doprowadzą do przestrzegania praw tej grupy osób oraz wydania przepisów regulujących ich sytuację.

Inf. 7-9/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2006-11-10

Opis odpowiedzi:

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji (13.09.2005 r.) poinformował, że system konwojów etapowych został wdrożony na podstawie wytycznych Zastępcy Komendanta Głównego Policji z dnia 1.06.1995 r. w sprawie zorganizowania i wykonywania przez policjantów konwojów etapowych. Przeniesienie punktu wymiany osób konwojowanych do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w KWP w Łodzi nastąpiło ze względu na brak w Areszcie Śledczym w Łodzi odpowiedniej liczby pomieszczeń. Komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji wytypowała na centralny punkt wymiany Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Przeznaczono również środki na niezbędne prace remontowo-adaptacyjne, które potrwają do kwietnia 2006 r. Oddanie do użytku nowego punktu wymiany zapewni konwojowanym odpowiednie warunki socjalno-bytowe. Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących organizacji i realizacji konwojów osób. Projekt zarządzenia KGP określa lokalizację centralnego punktu wymiany osób konwojowanych etapowo oraz maksymalny czas pobytu osób konwojowanych w centralnym punkcie wymiany. Wyznaczono dodatkowe 2 punkty noclegowe w jednostkach penitencjarnych, w których na noc będą osadzani pozbawieni wolności, oraz wprowadzono wymóg, aby każdy nieletni konwojowany etapowo posiadał w swojej dokumentacji kartę ze zdjęciem i danymi osobowymi. W zarządzeniu znajdzie się także katalog praw i obowiązków osób konwojowanych przebywających czasowo w centralnym punkcie wymiany.

Inf. 7-9/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl