Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie pobierania niejednolitych opłat z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych z dnia 2005-08-09


RPO/490905/04/VII/715 RZ

1. W sprawie pobierania niejednolitych opłat z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych.

Wyniki przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na terenie całego kraju wizytacji pomieszczeń policyjnych dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia wykazały, że opłaty z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia są zróżnicowane i wynoszą od kilkudziesięciu do 250 złotych. Standard opieki nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji jest niższy aniżeli w izbach wytrzeźwień. Niektóre z wizytowanych jednostek Policji nie mają odpowiedniego sprzętu, zestawu leków lub pomieszczeń przystosowanych do zatrzymywania tych osób, a funkcjonariuszom brakuje kwalifikacji do sprawowania nad nimi opieki. Czas zatrzymania do wytrzeźwienia nie służy też wczesnemu identyfikowaniu cech uzależnienia i wykrywania innych problemów zdrowotnych u osób zatrzymanych, a także włączania ich do realizowanego na danym terenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym stanie trudno uznać za słuszne nakładanie na osoby zatrzymane do wytrzeźwienia wysokich opłat, które nie odzwierciedlają kosztów poniesionych przez jednostki Policji, lecz mogą być pojmowane jako forma represji wobec osoby nietrzeźwej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o ustalenie jednolitej zryczałtowanej opłaty za pobyt osoby zatrzymanej do wytrzeźwienia na poziomie odpowiadającym typowym kosztom, jakie ponosi z tego tytułu jednostka Policji, albo o określenie kryteriów ustalania tej kwoty.

Inf. 7-9/2005, str.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-12-01

Opis odpowiedzi:

1. Zastępca Komendanta Głównego Policji (16.11.2005 r.) poinformował, że w Komendzie Głównej Policji opracowano i następnie przekazano Komendantom Wojewódzkim Policji pismo instrukcyjne w sprawie dostosowania sposobów postępowania policjantów wobec osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do nowych wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4.02.2004 r. W piśmie tym zalecono przyjęcie jednej zryczałtowanej kwoty w skali województwa. Komendanci Wojewódzcy Policji po przeprowadzeniu własnych kalkulacji określili zryczałtowane wysokości opłat za pobyt osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach w celu wytrzeźwienia. Zauważalne jest zróżnicowanie w wysokości opłat w poszczególnych garnizonach Policji, ale wynika ono z uwarunkowań występujących w danym województwie, a opłaty zostały skalkulowane na podstawie faktycznie ponoszonych kosztów. Z informacji przekazanych przez Komendantów Wojewódzkich Policji wynika, że kwoty te w zdecydowanej większości województw kształtują się na poziomie 130-150 zł. W trzech przypadkach określono je na poziomie powyżej 200 zł, w związku z czym Komendant Główny Policji rozważa wystąpienie do komendantów tych jednostek z prośbą o weryfikację opłat.

Inf. 10-12/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl