Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności z dnia 2004-12-21


RPO/385002/01/VII/711 RZ

1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności.

Do Rzecznika ponownie wpływają skargi od osób pozbawionych wolności, w których podnoszą one nieprawidłowości w zakresie przesyłania im korespondencji przez sądy i prokuratury. Korespondencja przesyłana jest w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez osoby nieuprawnione. W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie Rzecznik uzyskał zapewnienie, iż podjęto działania w celu zapobieżenia występowaniu tego rodzaju uchybień. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zintensyfikowanie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie.

Inf. 10-12/2004, str. 62

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-09-27

Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (11.01.2005 r.) poinformował, że Departament Sądów Powszechnych pismem z dnia 25.11.2003 r. przesłanym do Prezesów Sądów Apelacyjnych wyraził stanowisko, że wysyłanie korespondencji przeznaczonej dla osób zatrzymanych w niezamkniętych, niezaadresowanych kopertach jest niezgodne z przepisami Kodeksu postępowania karnego nakazującymi doręczanie korespondencji w sposób, aby jej treść nie była udostępniana osobom niepowołanym. Jednocześnie zobowiązano Prezesów Sądów Apelacyjnych do zbadania, jaka praktyka w zakresie doręczania korespondencji osobom pozbawionym wolności była stosowana w podległych im okręgach. Nieprawidłowości stwierdzone przez Prezesów Sądów Apelacyjnych spowodowały niezwłoczne wydanie zarządzeń zmierzających do ich wyeliminowania. Wystąpienie Rzecznika spowodowało, iż ponownie polecono Prezesom Sądów Apelacyjnych zintensyfikowanie działań w celu wyeliminowania wskazanych uchybień. Ponadto kopię wystąpienia Rzecznika przekazano Prokuraturze Krajowej w celu wykorzystania w działaniach nadzorczych w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych prokuratury. Skierowano pismo do Centralnego Zarządu Służby Więziennej z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w doręczaniu korespondencji oraz informowanie Departamentu Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń o uchybieniach.

Inf. 1-3/2005, str.98

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl