Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie postępowań karnych przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej o pobicie więźniów po buntach w jednostkach penitencjarnych w 1989 r z dnia 2004-12-21


RPO/488324/04/VII/706.2 RZ

1. W sprawie postępowań karnych przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej o pobicie więźniów po buntach w jednostkach penitencjarnych w 1989 r.

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły informacje na temat stanu prowadzonych przez sądy postępowań karnych w sprawach przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej o pobicie po buntach w 1989 r. więźniów przebywających w Zakładzie Karnym w Czarnem i w innych jednostkach penitencjarnych. Informacje te wskazują na przewlekłość i inne nieprawidłowości w sposobie prowadzenia postępowań karnych, a także brak sprawowania nad nimi właściwego nadzoru ze strony organów prokuratury i sądów. Budzą również wątpliwości decyzje o umorzeniu postępowań karnych z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynów. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że zakres i ilość dowodów, które zostały do przeprowadzenia uniemożliwia rozpoznanie spraw przed upływem terminu przedawnienia karalności określonym na koniec 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o spowodowanie zbadania w ramach nadzoru prawidłowości przeprowadzonych postępowań karnych w sprawach przeciwko funkcjonariuszom Służby Więziennej o pobicie więźniów i stosowanie tzw. ścieżek zdrowia.

Inf. 10-12/2004, str. 63

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-04-18

Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (5.04.2005 r.) poinformował, że długotrwałość postępowania spowodowana była nie tylko przyczynami niezależnymi od sądu lub wyjątkowym brakiem zdyscyplinowania osób wzywanych na rozprawy, lecz także brakiem właściwego nadzoru nad sprawnością postępowania. Rzecznik Praw Obywatelskich został również poinformowany o decyzjach podjętych przez Ministra Sprawiedliwości wobec osób, które w sposób rażący nie wywiązały się z obowiązków służbowych.

Inf. 4-6/2005, str.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl