Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych - polemika ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 2004-07-20


RPO/393877/01/VII/701 RZ

1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych - polemika ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

Nawiązując do wystąpienia z dnia 25.05.2004 r. w przedmiotowej sprawie, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się ponownie o nowelizację art. 115 §§ 7 i 8 Kkw, która ograniczenie prawa osób pozbawionych wolności do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych zakreśli do przypadków uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie karnym i areszcie śledczym. Rzecznik podkreślił, że prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności gwarantowane jest nie tylko przez ustawę, ale wynika wprost z art. 30, art. 40 oraz art. 41 ust. 4 Konstytucji RP. Wprowadzone w art. 115 § 7 Kkw ograniczenie prawa skazanych do intymności i poszanowania godności w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma charakter powszechny i obejmuje wszystkie osoby odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu zamkniętego. Według stanu na dzień 31.05.2004 r. było to ponad 34 tysiące skazanych. Z treści powołanego przepisu wynika generalna zasada udzielania świadczeń zdrowotnych w obecności funkcjonariusza nie wykonującego zawodu medycznego, a tylko w drodze odstępstwa od tej zasady, na wniosek określonego w tym przepisie funkcjonariusza lub pracownika, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.

Inf. 7-9/2004, str. 19

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-02-04

Opis odpowiedzi:

1. Minister Sprawiedliwości (11.08.2004 r.) podtrzymał wcześniejsze stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż ratio legis przepisu art. 115 § 7 Kkw sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Więziennej udzielających świadczeń zdrowotnych. Praktyka udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach art. 115 § 7 Kkw także nie wskazuje na potrzebę nowelizacji tego przepisu. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości wskazujących na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, Minister ponownie rozważy celowość podjęcia w tym zakresie inicjatywy ustawodawczej.

Inf. 7-9/2004, str. 20

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl