Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych z dnia 2004-05-25


RPO/393877/01/VII/701 RZ

1. W sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności prawa do intymności i poszanowania godności osobistej podczas badań lekarskich oraz udzielania innych świadczeń zdrowotnych.

W wyniku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego dokonanej ustawą z dnia 24.07.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono w art. 115 § 7 Kkw obligatoryjną obecność funkcjonariusza Służby Więziennej nie wykonującego zawodu medycznego podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym typu zamkniętego. Przepis ten narusza prawo pacjenta do intymności i poszanowania jego godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego personelowi medycznemu jednostek penitencjarnych może być skutecznie realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej nie wykonujących zawodu medycznego, którzy będą przebywali poza pomieszczeniami wykorzystywanymi do udzielania świadczeń zdrowotnych np. przy stosowaniu przeszklonych drzwi lub urządzeń alarmowych. W razie uzasadnionej potrzeby świadczenia zdrowotne udzielane byłyby w obecności funkcjonariusza nie wykonującego zawodu medycznego. O celowości zastosowania tego rodzaju obecności w konkretnych przypadkach decydować mógłby kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności lub na jego wniosek dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, a w sytuacjach nagłych osoba wykonująca świadczenie. Przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się ze zmianą art. 115 § 7 i art. 115 § 8 Kkw.

Inf. 4-6/2004, str. 44

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-02-04

Opis odpowiedzi:

1. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny (17.06.2004 r.) poinformował, że obecność podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego nie wykonującego zawodu medycznego funkcjonariusza Służby Więziennej sprowadza się jedynie do czynności ochronnych. Zgodnie z art. 115 § 7 Kkw, na wniosek pracownika zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności lub funkcjonariusza Służby Więziennej, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane bez obecności funkcjonariusza nie świadczącego usług medycznych. Obowiązujące przepisy w pełni gwarantują skazanym zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ich danych osobowych, w tym także informacji o stanie zdrowia. Z tych względów podjęcie postulowanej przez Rzecznika inicjatywy ustawodawczej nie wydaje się uzasadnione. W przypadku ujawnienia się nieprawidłowości wskazujących na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, Minister Sprawiedliwości ponownie rozważy celowość podjęcia inicjatywy ustawodawczej.

Inf. 4-6/2004, str. 45

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl