Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie leczenia sprawców przestępstw seksualnych z dnia 2004-04-07


RPO/230517/96/VII/701 RZ

1. W sprawie leczenia sprawców przestępstw seksualnych.

Przepisy Kodeksu karnego nie dopuszczają możliwości orzekania przez sąd wobec sprawców przestępstw seksualnych po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz leczenia ambulatoryjnego. Nowelizacja art. 93 i art. 95a Kodeksu karnego w brzmieniu zaproponowanym przez Rzecznika wypełniłaby lukę w tym zakresie. W ich treści zamiast sformułowania "dewiacja seksualna" użyto pojęcia "zakłócenie czynności psychicznych o podłożu seksualnym, inne niż choroba psychiczna", które wydaje się bliższe kodeksowym założeniom aksjologicznym. Rzecznik proponuje, aby sąd mógł orzec wobec sprawców przestępstw seksualnych środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym albo skierowania na leczenie ambulatoryjne po odbyciu kary pozbawienia wolności. Należałoby wprowadzić także odpowiednie zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, umożliwiające utworzenie w zakładach karnych oddziałów leczenia seksuologicznego.

Inf. 4-6/2004, str. 20

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl