Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie nieprawidłowości w sposobie sprawowania przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby wobec skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności z dnia 2003-12-03


RPO/437520/03/VII/717 RZ

1. W sprawie nieprawidłowości w sposobie sprawowania przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby wobec skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 178 § 1 Kkw, w sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary - bez ustanowionego dozoru nad skazanym - właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji. Zasada ta dotyczy również właściwości kuratora sądowego, który w sprawach takich sprawuje kontrolę przebiegu próby wobec skazanego, chociażby skazany ten mieszkał w miejscowości położonej w innym okręgu sądowym. W praktyce, kurator zatrudniony w określonym sądzie rejonowym sprawuje kontrolę nad skazanymi, którzy zamieszkują na terenie całej Polski. Znaczna odległość między siedzibą sądu a miejscem zamieszkania lub pobytu skazanego utrudnia lub czyni wręcz iluzoryczną kontrolę okresu próby. Taki sposób wykonywania zadań przez kuratorów sądowych jest nie tylko nieefektywny, ale stoi w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych, które wprowadzają zasadę środowiskowego (terytorialnego) działania kuratora sądowego. Przedstawiona sytuacja może dotyczyć spraw związanych z wykonywaniem na podstawie art. 177 Kkw orzeczeń o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o podjęcie działań zmierzających do zmiany odpowiednich przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, która wprowadzi zasadę wykonywania kontroli okresu próby wobec osób, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary albo warunkowo umorzył postępowanie karne bez ustanowionego dozoru nad nimi, przez kuratora sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) tych osób. Nowelizacja przepisów kodeksowych będzie wiązała się z odpowiednią zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Inf. 10-12/2003, str.63.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2006-02-16

Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (22.03.2004 r.) poinformował, że przygotowano projekt nowelizacji art. 178 § 1 Kkw polegającej na usankcjonowaniu odstępstwa od zasady wyrażonej w art. 3 § 1 Kkw, iż sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia. Bezprzedmiotowa jest natomiast zmiana art. 177 Kkw dotyczącego wykonywania orzeczeń wobec osób, którym sąd warunkowo umorzył postępowanie karne i w okresie próby nie orzekł dozoru kuratora sądowego. W tym wypadku kontrola okresu próby przez sąd odbywa się przy wykorzystaniu instrumentów wskazanych w art. 10 § 1-4 Kkw.

Inf. 1-3/2004, str. 93

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl