Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności z dnia 2003-11-05


RPO/385002/01/VII/711 RZ

1. W sprawie korespondencji kierowanej przez sądy do osób pozbawionych wolności.

Dość powszechna jest praktyka wysyłania przez sądy w jednej kopercie zaadresowanej do dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego korespondencji do różnych osób pozbawionych wolności, jednakże nie znajduje się ona w odrębnych, imiennie zaadresowanych kopertach. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Sprawiedliwości o podjęcie stosownych działań w wyniku których korespondencja kierowana przez sądy do osób pozbawionych wolności przekazywana będzie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez osoby nieuprawnione.

Inf. 4/2003, str.48.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2005-09-27

Opis odpowiedzi:

1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (5.12.2003 r.) poinformował, że stwierdzone uchybienia w wysyłaniu korespondencji stały się podstawą wystąpień nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, którzy zostali zobowiązani do zintensyfikowania działań w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym oraz z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrzny urzędowania sądów powszechnych, co powinno zapobiec występowaniu tego rodzaju uchybień w przyszłości.

Inf. 4/2003, str.48.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl