Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom tymczasowo aresztowanym, przebywającym w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo z dnia 2003-02-19


RPO/423495/02/VII/711 RZ

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom tymczasowo aresztowanym, przebywającym w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo.

Do Biura RPO wpłynęły wnioski od osób tymczasowo aresztowanych dotyczące złych warunków bytowych panujących w pomieszczeniach jednej z Komend Wojewódzkich, przeznaczonych do czasowego zatrzymania osób konwojowanych etapowo. Pracownicy Biura RPO przeprowadzili w tych pomieszczeniach czynności sprawdzające. Stan wizytowanych pomieszczeń był wyjątkowo zły, a przebywającym w nich czasowo osobom nie zapewniono odpowiednich warunków bytowych. Z jednej ze skarg skierowanych do Biura RPO wynikało, że zatrzymanie było długotrwałe, objęło bowiem całonocny pobyt przed następnym etapem konwoju. Funkcjonariusze Policji pełniący służbę w wizytowanych pomieszczeniach, nie udostępnili pracownikom Biura RPO żadnej podstawy prawnej regulującej funkcjonowanie tego typu placówki. RPO prosi o udzielenie informacji dotyczącej podstaw prawnych funkcjonowania pomieszczeń wykorzystywanych przez Policję w czasie konwojów etapowych oraz o odniesienie się do możliwości poprawy warunków technicznych pomieszczeń wyodrębnionych w tym celu w wizytowanej Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Data odpowiedzi: 2003-04-02

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Zastępcy Dyrektora ds. Profilaktyki i Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura Służby Prewencyjnej KGP z dnia 2.04.2003 r.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl