Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości oraz rozporządzenia regulującego sytuację prawną osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji z dnia 2003-02-13


RPO/179236/95/VII/713 RZ

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku rozporządzenia regulującego sposób postępowania organów i instytucji państwowych i samorządowych z osobami w stanie nietrzeźwości oraz rozporządzenia regulującego sytuację prawną osób zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji.

Odmienna interpretacja przepisów dotyczących trybu doprowadzania i przyjmowania osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień stała się źródłem nieporozumień, a nawet konfliktów między administracją tych placówek a organami Policji. Brak stosownych regulacji utrudnił również tworzenie i organizację przez samorządy terytorialne innych placówek przeznaczonych do umieszczania osób nietrzeźwych, ustalenie zakresu opieki zdrowotnej nad osobami zatrzymanymi do wytrzeźwienia, określenie sposobu pobierania od nich opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub innej tego typu placówce, stosowanie wobec osób nietrzeźwych przymusu bezpośredniego, jak też określenie zasad zatrzymania w depozycie i wydawania z niego napojów alkoholowych, które znajdowały się przy osobach w stanie nietrzeźwości. W akcie wykonawczym należałoby również uregulować inne niż zatrzymanie do wytrzeźwienia formy aktywności izb wytrzeźwień, takie jak profilaktyka przeciwalkoholowa oraz prowadzenie programów terapeutycznych lub zapobiegania przemocy w rodzinie. Ponadto, mimo interwencji RPO nadal nie zostało wydane rozporządzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 10 ustawy o Policji, określające warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulamin pobytu osób w tych pomieszczeniach. RPO zwraca się o wsparcie jego starań związanych z przyspieszeniem wydania obu rozporządzeń.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2003-03-04

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Komendanta Głównego Policji z dnia 4.03.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 99).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl