Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zaniechania umieszczania na korespondencji osób tymczasowo aresztowanych informacji wskazujących na przebywanie nadawcy korespondencji w areszcie śledczym z dnia 2003-01-14


RPO/425291/02/VII/704.1 RZ

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zaniechania umieszczania na korespondencji osób tymczasowo aresztowanych informacji wskazujących na przebywanie nadawcy korespondencji w areszcie śledczym.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób tymczasowo aresztowanych, w których informują, że koperty wysyłanej przez nie korespondencji są opatrywane odciskami stempla z siedzibą prokuratury lub sądu oraz treścią "cenzurowano". W wyniku takiego postępowania organów ujawnia się fakt zastosowania wobec tych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie działań mających na celu odstąpienie od przedstawionej praktyki poprzez zawarcie odpowiednich regulacji w przepisach rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Data odpowiedzi: 2003-02-07

Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 7.02.2003 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji kwartalnej o pracy RPO, styczeń - marzec 2003 r.", str. 93).

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl