Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przywrócenia możliwości odbywania widzeń w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik Praw Obywatelskich w dotychczasowej korespondencji z Dyrekcją Służby Więziennej wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania stojące przed Służbą Więzienną związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom SW z dnia 2022-03-22


IX.517.1642.2020

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przywrócenia możliwości odbywania widzeń w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik Praw Obywatelskich w dotychczasowej korespondencji z Dyrekcją Służby Więziennej wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania stojące przed Służbą Więzienną związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom SW. Dostrzega też, iż przyjęte rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci braku dużych ognisk zachorowań i znacznego odsetka osób zaszczepionych wśród osadzonych

Notowany w ostatnich tygodniach spadek liczby osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz zmniejszona liczba hospitalizacji w przebiegu COVID-19 skłoniły rząd do rezygnacji ze znacznej części obowiązujących dotychczas obostrzeń sanitarnych. Zniesiono m.in. limity dotyczące liczby osób mogących przebywać w sklepach, restauracjach, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach rodzinnych. W przestrzeni medialnej pojawiła się także deklaracja Ministra Zdrowia, iż przedstawił Premierowi rekomendację zniesienia obostrzeń związanych z noszeniem maseczek, kwarantanną i izolacją od początku kwietnia 2022 roku.

Powyższe fakty nie pozostają bez wpływu na sytuację osób pozbawionych wolności i zapewne były przedmiotem analizy w kontekście dalszego utrzymywania zmniejszonej częstotliwości widzeń oraz limitu osób mogących w nich uczestniczyć, w tym szczególnie małoletnich dzieci.

Spostrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich o znacznej dolegliwości obecnych rozwiązań dla realizacji prawa do życia rodzinnego skazanych były przedmiotem wcześniejszej korespondencji. Także Dyrektor Generalny zdawał się podzielać wielokrotnie przedstawiane argumenty o korzystnym wpływie utrzymywania możliwie częstych i bezpośrednich relacji rodzinnych oraz kontaktów ze światem zewnętrznym na proces readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy prowadzony monitoring sytuacji epidemicznej pozwala w ocenie Służby Więziennej na dalsze normalizowanie zasad odbywania widzeń i w jakiej perspektywie czasowej planowane jest przywrócenie ich częstotliwości sprzed wybuchu pandemii, a także dopuszczenie większej liczby małoletnich do odbywania widzeń z rodzicami pozbawionymi wolności.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2022-03-31

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 31 marca 2022 r. poinformował, iż powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zespół do koordynowania działań podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podjął decyzję o zmianie zasad organizacji widzeń i wypracował rekomendacje w tym zakresie, np.: łączna liczba osób odwiedzjących nie może przekroczyć trzech (tj. maksymalnie 1 osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko); w trakcie widzenia zezwolono na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego; zgłoszenia rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywają się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej. Zastępca Dyrektora Generalnego SW zapewnił, że Służba Więzienna stale monitoruje sytuację epidemiczną w kraju i podejmuje działania zmierzające do normalizacji zasad odbywania widzeń. Kolejne decyzje dotyczące tej problematyki będą podejmowane na bazie publikowanych danych dotyczących liczby zachorowań w kraju. Pod uwagę będzie brana również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz wprowadzane kolejne przepisy dotyczące rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl