Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ochrony praw osób pozbawionych wolności do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego z dnia 2022-01-26


IX.517.2397.2018

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ochrony praw osób pozbawionych wolności do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Ochrona praw osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego jest elementem polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, zmierzającej szerzej do ochrony dobra osobistego, jakim jest zdrowie. Konieczność podejmowania przez państwo działań mających na celu redukcję negatywnego wpływu dymu tytoniowego zawarto w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ochronie tej podlegają wszyscy obywatele, także ci pozbawieni wolności

Rzecznik Praw Obywatelskich od kilku lat zajmuje się sprawą osadzonych w Zakładzie Karnym w Białymstoku, którzy od 2018 r. podnoszą w skargach, iż miejsca do używania wyrobów tytoniowych w tej jednostce zostały wyznaczone w sposób, który nie chroni osadzonych nieużywających wyrobów tytoniowych, ani niepalącej części personelu, przed szkodliwym działaniem substancji zawartych w dymie tytoniowym. Rzecznik kilkukrotnie zwracał się w tej sprawie do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku apelując o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Mimo upływu czasu z uzyskanych informacji wynika, że problem nie został rozwiązany.

W ocenie Rzecznika przedmiotowa sprawa wymaga interwencji Dyrektora Generalnego SW i przyjęcia w omawianej jednostce penitencjarnej rozwiązań pozostających w zgodzie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości i urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.

Rzecznik zwrócił się więc do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o podjęcie działań, które skutecznie doprowadzą do osiągnięcia powyżej wskazanego celu.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2022-02-28

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 28 lutego 2022 r. poinformował, że na podstawie propozycji złożonej przez jednostkę i oględzin miejsc wyznaczonych do palenia w Oddziale Zewnętrznym w Białymstoku w trakcie inspekcji jednostki w dniu 20 lutego 2022 r. ustalono, że wskazanie dla osadzonych miejsc do palenia wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby respektowanie były prawa osób nieużywających wyrobów tytoniowych, będzie możliwe po przesunięciu w oddziałach I, II i III drzwi umieszczonych na końcu korytarzy mieszkalnych. Pozwoli to na montaż na korytarzach u szczytu oddziałów trwałej przegrody wraz z drzwiami. W efekcie powstaną zabudowane miejsca, w których osadzeni będą mogli palić wyroby tytoniowe. Warto także zauważyć, że miejsca wyznaczone do palenia znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie okien, w których zamontowano wyciągi mechaniczne o mocy wyciągowej 630 m3 na godzinę. W sytuacji, gdy część korytarza zostanie trwale zabudowana i powstanie odrębne pomieszczenie, wyciągi mechaniczne będą spełniały (a nawet przewyższały) normy mocy wyciągowej. Jednostka rozpoczęła już czynności zmierzające do realizacji ustalonego planu. Do końca lutego br. jednostka ma uzyskać pisemną informację czy projektowane zmiany będą wymagały uzyskania zgody na budowę, czy będą mogły być realizowane po dokonaniu stosownego zgłoszenia. Od decyzji w tym zakresie i posiadanych środków finansowych uzależnione będzie wyznaczenie terminu rozpoczęcia realizacji zadania.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl