Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad kontaktowania się osoby tymczasowo aresztowanej z najbliższymi z dnia 2021-10-18


IX.517.1858.2021

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad kontaktowania się osoby tymczasowo aresztowanej z najbliższymi.

Skarżąca złożyła skargę konstytucyjną, wnosząc o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że przepis § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (dalej: regulamin wykonywania t.a. lub rozporządzenie) jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 92 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim reguluje przesłanki wydawania zarządzenia w przedmiocie kontaktu telefonicznego osoby tymczasowo aresztowanej z osobą najbliższą.

Rzecznik Praw Obywatelskich poparł stanowisko skarżącej i zgłosił udział w postępowaniu przed TK (sygn. akt SK 48/21). Wniósł o stwierdzenie, że przepis § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Rzecznik wskazał na ograniczenie na poziomie aktu wykonawczego nie tylko w postaci dodatkowej przesłanki "szczególnie uzasadnionych przypadków", ale również zawężenia kręgu osób, z którymi tymczasowo aresztowany może prowadzić rozmowę telefoniczną po uzyskaniu, wyłącznie do osób najbliższych. Takie zawężenie ma miejsce w rozporządzeniu, w sytuacji gdy art. 217c k.k.w. nie ogranicza w żaden sposób kręgu osób, z którymi aresztowany może kontaktować się telefonicznie.

RPO przypomniał, że ograniczenie kręgu osób, z którymi tymczasowo aresztowany może za zgodą porozumiewać się za pomocą aparatu telefonicznego, a także przesłanek wyrażania zgody na taki kontakt, mogą nastąpić jedynie w ustawie. Wdrożenie ich w rozporządzeniu narusza zatem art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl