Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych z dnia 2021-09-14


IX.517.44.2015

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych.

W kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpieniach z 2014 oraz 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na potrzebę uregulowania w przepisach rangi ustawowej zagadnień dotyczących przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej w obecności funkcjonariuszy tych służb.

W odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. zawarto cyt.: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzega potrzebą ujednolicenia i uregulowania na poziomie ustawowym problematyki dotyczącej obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej podczas badań lekarskich osób zatrzymanych, osób tymczasowo aresztowanych i skazanych, które są konwojowane przez Policję oraz obecności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa podczas badań lekarskich osób przez nich ujętych. Wskazana problematyka zostanie wzięta pod uwagę przy najbliższej nowelizacji ustaw pragmatycznych ww. służb o zbliżonym zakresie regulacji." W ramach dalszego badania powyższego problemu stwierdziliśmy, iż pomimo upływu ponad dwóch lat od powyższego zapewnienia oraz wielokrotnych nowelizacji ustaw pragmatycznych, do unormowania przedmiotowych zagadnień na poziomie ustawowym nie doszło.

W związku z powyższym, Rzeczniku zwrócił się do Ministra z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie legislacyjnym znajdują się prace nad nowelizacją ustaw o Policji, Służbie Ochrony Państwa i Straży Granicznej, w zakresie uregulowania w nich kwestii dotyczących obecności funkcjonariuszy poszczególnych służb podczas badań lekarskich i zabiegów medycznych.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2022-01-17

Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 17 stycznia 2022 r. poinformował, iż w związku z wystąpieniem Rzecznika dotyczącym przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję i Straż Graniczną oraz osób ujętych przez Służbę Ochrony Państwa Ministerstwo podtrzymuje stanowisko wyrażone w przedmiotowej sprawie w odpowiedzi z 19 marca 2019 r. Wymieniona problematyka zostanie wzięta pod uwagę w przypadku nowelizacji ustaw pragmatycznych ww. służb o zbliżonym zakresie regulacji.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl