Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej z dnia 2021-08-25


IX.517.1412.2021

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w przedmiotowym postępowaniu i wniósł o stwierdzenie, że: przepis art. 2 ust. 1b ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej: "ustawa skargowa"), w zakresie w jakim wyłącza prawo strony do wniesienia skargi o stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy - Kodeks karny wykonawczy (dalej: "k.k.w." bądź "Kodeks"), chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na pokrzywdzonego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Skarżący wskazał, że wszelkie elementy prawa do sądu, o których mowa w art. 45 ust. l Konstytucji, zostały naruszone poprzez wyłączenie możliwości wniesienia skargi na przewlekłość w postępowaniu wykonawczym, za wyjątkiem obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na pokrzywdzonego, co prowadzi również do zamknięcia drogi sądowej, a tym samym naruszenia art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Odnosząc się do podniesionych przez skarżącego wzorców konstytucyjnych Rzecznik zauważył, iż możliwość wniesienia skargi na przewlekłość postępowania wykonawczego, łączy się ściśle z wynikającym z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji prawem do sądu.

RPO zwrócił także uwagę, że aby prawo do rozpatrzenia sprawy bez zbędnej zwłoki nie miało charakteru wyłącznie "fasadowego", jednostka musi dysponować odpowiednimi środkami prawnymi, które - w razie zaistnienia przewlekłości postępowania - będą działać na sąd stymulująco.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl