Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych z dnia 2021-03-10


IX.517.1494.2015

Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.

Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o stanie prac remontowych, związanych z wykonaniem pełnej zabudowy kącików sanitarnych w celach wieloosobowych i modernizacji łaźni, w kontekście poszanowania prawa do prywatności i intymności. W zainteresowaniu Rzecznika znajduje się również realizacja planu likwidacji cel większych niż 10-osobowe.

Ostatnie informacje w tym przedmiocie RPO otrzymał w marcu 2020 r. Wynika z nich, iż nadal bardzo wiele kącików sanitarnych nie miało pełnej zabudowy, a w licznych łaźniach nie było wyodrębnionych indywidualnych stanowisk prysznicowych. Dane te dowodzą, że proces zapewnienia warunków gwarantujących minimum intymności podczas wykonywania czynności związanych z utrzymaniem przez osoby pozbawione wolności higieny osobistej nie został jeszcze zakończony. Dodatkowo, rozwiązanie techniczne, występujące w wielu jednostkach penitencjarnych, polegające na umieszczaniu jedynej umywalki poza kącikiem sanitarnym, nieosłoniętej od reszty celi, w ocenie Rzecznika, nie pozwala na zrealizowanie w pełni tych zamierzeń.

Jednocześnie Rzecznik wyraził nadzieję, że zaplanowane na rok 2020 przedsięwzięcia remontowe udało się choć w części zrealizować, mimo panującej pandemii Covid-19 i konieczności podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa wewnątrz jednostek penitencjarnych.

W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW z prośbą o przekazanie informacji o zakresie zrealizowanych prac remontowych w 2020 r. oraz planowanych inwestycjach w roku bieżącym.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2021-04-08

Opis odpowiedzi:

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 8 kwietnia 2021 r. poinformował, że Służba Więzienna, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje przedsięwzięcia zmierzające do pełnej zabudowy kącików sanitarnych w celach mieszkalnych wieloosobowych. Według informacji pozyskanych z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej pozostało 214 kącików sanitarnych, które nie posiadają pełnej zabudowy. W zakresie modernizacji więziennych łaźni w 2020 r. wykonano wydzielenie stanowisk w 6 łaźniach, natomiast w 2021 r. zaplanowano wykonanie takich prac w 13 łaźniach więziennych. Jednostki penitencjarne sukcesywnie likwidują także cele o pojemności powyżej dziesięciu miejsc zakwaterowania. W 2021 r. zaplanowano zmniejszenie pojemności w 5 takich celach. Zastępca Dyrektora Generalnego SW wyjaśnił także, że trudności organizacyjne w sytuacji trwającej pandemii Covid-19 utrudniają szerszy zakres działań w tym zakresie.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl