Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19 z dnia 2020-11-12


IX.517.664.2020

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19.

Sytuacja epidemiologiczna w całym kraju pogarsza się, co rzutuje także na funkcjonowanie różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o ogniskach zakaźnych w zakładach psychiatrycznych, w których wykonywane są środki zabezpieczające, czy w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Skargi kierowane do Biura RPO przez skazanych lub tymczasowo aresztowanych, odnoszą się do obaw dotyczących możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa pomiędzy osadzonymi i funkcjonariuszami SW. Na transmisję zakażenia ma wpływ w szczególności mała przestrzeń mieszkalna, jaka przypada w polskich realiach więziennych na jednego osadzonego i konieczność ciągłego przemieszczania osadzonych zarówno w obrębie jednostki, jak i pomiędzy różnymi zakładami karnymi i aresztami śledczymi. Do Biura RPO nie wpływają natomiast wnioski wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, co jest charakterystyczne dla tego typu placówek. Umieszczeni w nich nieletni bardzo rzadko zgłaszają problemy czy występują o ochronę swoich praw. Nie zmienia to jednak faktu, że Państwo odpowiada za życie i zdrowie wszystkich osób pozbawionych wolności, w tym tych najmłodszych.

Od początku ogłoszenia przez WHO pandemii koronawirusa Rzecznik monitoruje stan poszanowania praw osób pozbawionych wolności w różnego rodzaju miejscach izolacji. Z powyższych względów Rzecznik zaapelował o przekazanie aktualnych informacji m.in. w zakresie liczby dotychczas stwierdzonych przypadków koronawirusa wśród skazanych, tymczasowo aresztowanych oraz funkcjonariuszy SW oraz liczby zarażonych nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zatrudnionej tam kadry.

Ponadto, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przedstawienie informacji na temat aktualnie wdrożonych obostrzeń, mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa w obrębie zarówno jednostek penitencjarnych, jak i placówek dla nieletnich.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl