Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji epidemiologicznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie z dnia 2020-11-03


IX.517.1702.2017

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji epidemiologicznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudza sytuacja epidemiologiczna w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej jako: KOZZD lub Ośrodek). Jest ona tak trudna, że w ocenie Rzecznika może dojść do zdarzeń nieprzewidzianych i dramatycznych, mając na uwadze charakter tego miejsca. Taki stan rzeczy wymaga więc podjęcia pilnych i wspólnych działań Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości, przy współudziale inspekcji sanitarnej. Kierownictwo tych resortów zostało zawiadomione o realiach panujących w Ośrodku, jednak dotychczasowe doświadczenie RPO wskazuje na brak oczekiwanej współpracy z przedstawicielami ww. resortów w zakresie poprawy funkcjonowania KOZZD.

W dniu 29 października 2020 r. do Rzecznika dotarła informacja, że trzech chorych pacjentów, u których stwierdzono Covid-19, zostało przetransportowanych do szpitali publicznej służby zdrowia, a 21 innych pacjentów zarażonych koronawirusem przebywa w Ośrodku. Należy podnieść, iż umieszczeni w KOZZD to osoby, które są podatne na wystąpienie cięższych objawów choroby w przypadku zakażenia. Niestety, pomimo aktualnej sytuacji epidemiologicznej i braku miejsca na umieszczanie tam kolejnych pacjentów, do Ośrodka właśnie przetransportowano kolejne dwie osoby. Zatem do potwierdzonego ogniska koronawirusa w KOZZD są i prawdopodobnie będą przywożeni zdrowi pacjenci. Personel Ośrodka nie ma natomiast możliwości, aby przeciwdziałać takiej sytuacji i chronić ich życie i zdrowie, odmawiając przyjęcia nowej osoby ze względu na ognisko Covid-19 czy brak warunków lokalowych dla kolejnych pacjentów.

Ta dramatyczna sytuacja jest konsekwencją niepodejmowania przez lata działań w zakresie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz zmiany sposobu funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Zaniedbania infrastrukturalne, ale również brak systemowych rozwiązań. powoduje, iż obecnie na równi zagrożone jest życie i zdrowie pacjentów, co pracującego tam personelu. Z otrzymanych przez RPO informacji wynika, że już kilku pracowników Ośrodka jest zarażonych koronawirusem.

Obrazując skalę zagrożenia Rzecznik wskazał również, iż Ośrodek boryka się z kłopotami finansowymi. Testy na obecność koronawirusa nie są pokrywane ze środków NFZ, ale z budżetu Ośrodka. KOZZD sam musi także finansować zakup środków ochrony osobistej, których zapasy właśnie się kończą. Podejmowane działania zaradcze w tym zakresie przez kierownictwo KOZZD, jak dotychczas nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Mając powyższe na uwadze, Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w tej sprawie i poinformowanie o powziętych w niej decyzjach.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Data odpowiedzi: 2020-11-07

Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 7 listopada 2020 r. podkreślił, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną, zdrowotną i bytową osób przebywających w Ośrodku, podejmując działania w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej, przy uwzględnieniu przepisów i ograniczeniach instrumentalnych. Szczególna uwaga ministerstwa zwrócona jest obecnie na stan zdrowia pacjentów i personelu Ośrodka, w którym stwierdzone zostały zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza, iż nastąpiły przyjęcia kolejnych dwóch pacjentów do Ośrodka. Podsekretarz Stanu poinformował także, że obecnie nie zostały wydane żadne nowe zalecenia odnoszące się do zasad postępowania w obrębie Ośrodka, w tym m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo w związku z sytuacją epidemiczną w Ośrodku, przeorganizowana została praca personelu w taki sposób, aby zapewnić opiekę medyczną pacjentom, jak również bezpieczeństwo i porządek w Ośrodku oraz podejmowane są wszelkie działania celem zapobieżenia dalszego szerzenia się zakażeń.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl