Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd z dnia 2020-06-30


IX.022.1.2020

Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni popiera zaproponowane zmiany. Usunięcie z przedmiotowego rozporządzenia Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (dalej jako: KOZZD lub Ośrodek), jako zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (dalej zwaną: ustawą), jest, zdaniem Rzecznika, działaniem jak najbardziej pożądanym.

Projektowana zmiana wyeliminuje sprzeczność rozporządzenia z ustawą. Profil Ośrodka, określony przez ustawę, nie pozwala na uznanie go za zakład psychiatryczny. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy stanowi bowiem, iż zadaniem KOZZD jest prowadzenie postępowania terapeutycznego wobec osób stwarzających zagrożenie umieszczonych w Ośrodku, a nie obserwacja psychiatryczna. Jednocześnie Rzecznik podniósł, iż zmiana ta będzie miała niewielki wpływ na stan zaludnienia Ośrodka.

W kontekście obecnej sytuacji w Ośrodku i bardzo trudnych warunków bytowych, Rzecznik zwrócił uwagę na pilną potrzebę zmiany obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej. Wyznacza ono bowiem KOZZD jako podmiot leczniczy z liczbą łóżek 60, gdzie może być wykonywana terapia stacjonarna dla sprawców przestępstw wymienionych w art. 93c k.k., wobec których sąd karny orzekł środek zabezpieczający.

W związku z powyższym, popierając nowelizację rozporządzenia zgodnie z przedstawionym projektem, Rzecznik wniósł o pilne podjęcie prac także nad zmianą obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r.

Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl