Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie Zespołu do spraw Wykonywania Kar.

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych z dnia 2020-05-07


IX.517.664.2020

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu wpływają wnioski od osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin, w których podnoszone są problemy związane z wprowadzenie stanu epidemii. W pismach kierowanych do Rzecznika osadzeni podnoszą, że normy środków higieny, przysługujące im zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie są wystarczające do zachowania podwyższonych wymagań higieny. Nie wszyscy osadzeni mają jednak możliwość, zakupienia brakujących detergentów we własnym zakresie. Ponadto, przepisy te nie przewidują dostarczania przez administrację środków do dezynfekcji rąk. Problemem okazuje się również dostęp do świadczeń medycznych. Wnioskodawcy wskazują na zupełny brak dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, odwoływane wizyty u lekarzy specjalistów, niewykonywane zlecone badania specjalistyczne i niezbędne zabiegi. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby cierpiące na choroby przewlekłe i osoby ciężko chore. Równie często podnoszony jest problem związany z prawem do obrony. Obrońcy napotykają bowiem trudności w realizacji spotkania ze swoim mocodawcą na terenie jednostki penitencjarnej.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o udzielenie wyjaśnień w kwestiach podnoszonych we wnioskach.

Brak historii zmian - serwis źródłowy: https://sprawy-generalne.brpo.gov.pl